วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ในปี 2564 ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 112 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 96.47 ล้านบาท
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
มอบเครื่องช่วยหายใจให้หน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

รวม 377 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 55.00 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,469,612,132.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved